Redactioneel / Editorial (4:2 – Winter 1996-’97)

Terwijl ik dit schrijf, besef ik dat het precies vijf jaar geleden was dat de redactie van Gouden Hoorn op het idee kwam een informatief platform op te richten voor belangstellenden in Nederland op het gebied van Byzantium. Nu zijn wij zo ver, dat Gouden Hoorn, onze ‘spreekbuis’, tot ver over de Nederlandse grenzen gelezen wordt! Het is heel motiverend dat zoveel mensen vanuit allerlei disciplines en vanuit hun persoonlijke belangstelling ‘Byzantium’ als interessegebied hebben.

Dit nummer bevat daarom maar liefst drie artikelen van xenotische oorsprong: Dr Andrew Palmer verklaart hoe de hymnen van Ephraïm de Syriër er oorspronkelijk uitgezien kunnen hebben. Verheugend is ook het nieuws dat hij werkt aan een nieuwe editie met vertaling van de Hymnen, en hopelijk worden ze in de toekomst op muziek gezet.

Dr Stephen McCotter leidt ons binnen in de wereld van de belegering, poliorkía. Eén van de vragen die hij onderzocht heeft is, of belegeren de gevestigde, geurbaniseerde bevolking beter afgaat dan degenen die geen ervaring hebben met wonen in stedelijke gebieden.

Deze jaargang van Gouden Hoorn heeft als rode draad Kreta. De ‘Kretenzische notities’ deel 2 wordt hier ingevuld door de van dit eiland afkomstige Sofía Oikonomou, die verslag doet van een conferentie over Kreta.

Verder heeft de hofdichter Anthony Kirby wederom aan zijn Muze inspiratie onttrokken voor twee gedichten. Hetgeen mij noopt te vermelden, dat de Australian Newsletter of Byzantine Studies ook belangstelling heeft getoond voor Kirby’s geïnspireerde werk, een verheugend feit…

Rest mij nog te wijzen op twee belangrijke tentoonstellingen het komend jaar: in New York, Metropolitan Museum of Art, en in Thessaloniki in een nieuw museum voor Byzantijnse cultuur. Zie hiervoor de rubriek ByzNiz. Veel plezier!

Editorial

While writing this, I am reminded of the fact that it is five years ago that the editorial board of Gouden Hoorn first initiated the idea of starting a forum for those in the Netherlands who are interested in Byzantium. Now, Gouden Hoorn, our ‘mouthpiece’, is read over the Dutch or even European borders…

It is motivating that so many people from different disciplines and out of their own interest have ‘Byzantium’ as their topic of interest. This issue contains three ‘foreign’ articles: Dr Andrew Palmer explains how Ephraem the Syrian’s hymns were intended to have a different lay-out. dr Stephen McCotter introduces us to the world of the siege. Are those who are ‘urbanized’ better off besieging a city than those who are not used to living in an urban area, is one of the research questions of his thesis. The previous issue of Gouden Hoorn contained an article on Crete, and this issue also has Crete on the menu: Sophia Oikonomou, who is herself from Crete, discusses the VIIIth International congress of Cretan Studies that took place last September in Heraklion. Our ‘courtpoet’ Anthony has also found inspiration for some poems concerning the Byzantine world, which reminds me of the Byzantine studies in Australia Newsletter, in which you can also find a poem of his that was first published here…

Finally I should mention two important exhibitions that are planned for 1997: in the Metropolitan Museum of Arts, New York, and in Thessaloniki in the new Museum of Byzantine Culture.

Contents