St Jacob van Sarug, Warburg (D)

Gouden Hoorn 8,1: St. Jacob van Sarug

door Annabelle Parker1

English text below

Op 27 Augustus 2000 is in het Duitse Warburg een nieuw Syrisch-Orthodox klooster ingewijd door de patriarch van de Syrisch-Orthodoxe Kerk van Antiochië, Moran Mor Ignatius Zakkai I Iwas. Het klooster, dat vanaf de twaalfde eeuw dienst deed als een klooster van de Dominikanen, is gewijd aan St. Jacob van Sarug.

Wie was St Jacob van Sarug? Hij werd in 449 geboren in Kurtam (Kurtah) aan de Eufraat, in het district Sarug. Hij stierf 521 in Batna, Sarug, waar hij ook begraven is op 29 November. Op deze dag wordt zijn feest gevierd in de Syrische kerk. Hij bezocht de school van Edessa rond 470, en werd priester, terwijl hij een reputatie opbouwde in welsprekendheid en kennis.

In 502 werd hij benoemd tot chorepiscopos (‘periodeutos’) in Haura. In 518 werd hij tot bisschop van Batnan gewijd door Severius, die kort daarna in ballingschap moest.

Er is niet echt sprake van een ‘doctrine’ die Jacob van Sarug uitdroeg. Hij was voor alles priester en daarmee helper van de gelovigen in zijn kerk. Hij schreef in het Syrisch. Hij heeft veel memre, of metrische homilieën geschreven (ongeveer 760), waarvan er ongeveer 300 bewaard zijn, en 212 daarvan uitgegeven door Paul Bedjan.2 Deze lange ritmische gedichten (van 300 tot 400 verzen) werden gelezen (of gezongen) bij diensten om de gelovigen te stichten, volgens de traditie van St Ephrem. De verzen hebben twaalf voeten, verdeeld in drie maal vier. Dit soort 12-voetige vers staat bekend als het ‘vers van St Jacob van Sarug’.

Ook zijn er 43 brieven van Jacob van Sarug bewaard gebleven3, evenals 8 feesthomilieën (turgamè)4, een heiligenleven5, en enkele liturgische en liturgisch-poëtische werken.6 Alhoewel de vraag of St Jacob van Sarug een monofysitische geloofsleer aanhangt, sinds de achttiende eeuw rondwaart (sinds 1716, Eusèbe Renaudot), is deze vraag niet opgelost, en misschien is het ook geen eerlijke vraag, omdat die duidt op de opzet deze kerkvader in een hokje in te delen, en te ‘claimen’.

Jacob van Sarug’s werk wordt gekenmerkt door symbolisme, liefde en hieruit voortspruitend, een neiging tot ‘anti-intellectualisme’, in die zin, dat hij een onmatig gebruik van de rede, het willen doorgronden van het mysterie Gods, niet goedkeurt:

‘Beschouw de Schrift, daarin vind je de Zoon Gods’.7

St Jacob of Sarug, Warburg (D)8
by Annabelle Parker

On 27th of August, 2000 a new Syriac-Orthodox monastery was consecrated in Warburg, Germany, by the Patriarch of the Syriac-Orthodox Church of Antioch, Moran Mor Ignatius Zakkai I. Iwas. The monastery, which was built in the twelfth century to house Dominican monks, has been named after St Jacob of Sarug.

Who was St Jacob of Sarug? He was born in 449 in Kurtam (Kurtah) on the borders of the Euphrat in the district of Sarug. He died in 521 in Batna, Sarug, where he was buried on 29th of November. This date is his nameday in the Syriac church, whereas it is on 25th of September in the Armenian church, and on 5th of April in the Maronite church. He went to the School of Edessa around 470, and he became a priest, while building up a reputation in eloquence and knowledge.

In 502 he became chorepiscopos, (‘periodeutos’) in Haura. In 518 he was consecrated as bishop of Batnan by Severius, who had to go into exile a short while later

Jacob of Sarug did not really carry out a specific ‘doctrine’. He was most of all a priest and thus a servant of the faithful in his church. He wrote in Syriac many memre or metric homilies (about 760), of which about 300 have been preserved, and of these 212 have been published by Paul Bedjan.9 These rythmical poems (of 300 to 400 verses) were read or sung during services to educate the faithful, following St Ephrem’s tradition. The verses have 12 syllables, divided in 3 times 4, and they are known as the ‘meter of St Jacob of Sarug’.

Also, 43 letters10 of St Jacob of Sarug have been preserved, just as 8 feastal homilies (turgamè)11, a saints’ life12, and some liturgical and liturgical-poetical works.13

The question whether Jacob of Sarug held a monophysitical doctrine has been raised time and again since the 18th century, but the unfairness of the question can be pointed out, because it leads to sticking a label on this churchfather. Jacob’s work is characterised by symbolism, charity, and from this an ‘anti-intellectual’ attitude in this sence that he does not approve of fathoming Gods mystery:

‘Contemplate the Scriptures, there you will find the Son of God’.14

Literatuur/Literature

Graffin, F., ‘Jacques de Saroug’, in Dictionnaire de Spiritualité, 8, col. 56-60, Paris, 1972.

Jacques de Saroug, Homélies contre les Juifs, ed. F. Graffin, Turnhout, 1976 (Patr. Or. t. 38, Fasc. 1, no. 174).

Jacques de Saroug, Quatre homélies métriques sur la création, éd., trad. par Khalil Alwan, Lovanii 1989 (CSCO 508-509, Scriptores syri 214-215).

Noten

1 Zie ook http://www.suryoyo-online.org/news voor een uitgebreid verslag met foto’s.

2 Homiliae selectae Mar Jacobi sarugensis, 5 vols, Paris-leipzig, 1905-1910.

3 Uitg.: G. Olinder, Jacobi sarugensis epistulae quotquot supersunt, CSCO 110, Lovanii, 1937 (herdruk 1952).

4 In Duitse vertaling, ongeëditeerd, met geëditeerde uittreksels, door Pius Zingerle, Monumenta syriaca, T. 1, p. 91-96, en in Chrestomattria syriaca, Roma 1871, p. 286-298.

5 Abbeloos, J.-B., De vita et scriptis sancti Jacobi Batnarum Sarugi in Mesopotamia episcopi, Louvain 1867.

6 Een Ordo baptismi, J.A. Assemani (ed.), in Codex liturgicus Ecclesiae, t. 2, Roma, 1749, p. 309-350, en een Ordo Confirmationis, in idem, t. 3, p. 184-187.

7 Homélies contre les Juifs, IV, 212, ed. F. Graffin, Turnhout, 1976 (Patr. Or. t. 38, Fasc. 1, no. 174).

Notes

8 See also http://www.suryoyo-online.org/news for a comprehensive report with photos.

9 Homiliae selectae Mar Jacobi sarugensis, 5 vols, Paris-leipzig, 1905-1910.

10 G. Olinder, Jacobi sarugensis epistulae quotquot supersunt, CSCO 110, Lovanii, 1937 (reprint 1952).

11 In German translation, unedited, with edited extracts, by Pius Zingerle, Monumenta syriaca, T. 1, p. 91-96, and in Chrestomattria syriaca, Roma 1871, p. 286-298.

12 Abbeloos, J.-B., De vita et scriptis sancti Jacobi Batnarum Sarugi in Mesopotamia episcopi, Louvain 1867.

13 An Ordo baptismi, J.A. Assemani (ed.), in Codex liturgicus Ecclesiae, t. 2, Roma, 1749, p. 309-350, and an Ordo Confirmationis, in idem, t. 3, p. 184-187.

14 Homélies contre les Juifs, IV, 212, ed. F. Graffin, Turnhout, 1976 (Patr. Or. t. 38, Fasc. 1, no. 174).


Published in print in Golden Horn Vol. 8, issue 1 (2000)