Redactioneel / Editorial: 5 jaargangen Gouden Hoorn (5:2 – Winter 1997-1998)

De vijfde jaargang is volbracht met dit tweede nummer. Een goede reden meenden wij, om een index van artikelen van de eerste vijf jaar op te nemen. Ook zijn we verheugd te melden dat Gouden Hoorn een website heeft sinds september, waarop alle nummers te vinden zijn.

Het aantal artikelen groeide weer, en we zijn trots het tweede deel van Dirk Krausmüller’s serie over ‘Byzantine concepts of the Resurrection’ te publiceren.

In deze aflevering ook twee bijdragen van schrijvers afkomstig uit Tur ‘Abdin, een streek waar ooit de grens van het Byzantijnse Rijk heeft gelopen: in Gabriel Rabo’s artikel worden we eraan herinnerd dat het klooster Mor Gabriel 1600 jaar geleden is opgericht en nog steeds, zij het onder moeilijke omstandigheden, de traditie doorgeeft van Syrische taal en religieus onderricht.

Neurez Atto verraste ons met haar gedichten over het leven in onvrijwillige ballingschap, waarvan we er in Gouden Hoorn Literair twee publiceren.

André de Raaij recenseerde Met de bijbel door Turkije, en verwerkte in zijn beschouwing overwegingen over onze ‘politieke correctheid’ en Turkije’s gebrek aan respect voor haar minderheden.

Tot slot nog een artikel van Annabelle Parker over de worstelingen van ascetisch levende vrouwen met de verleidingen des levens. Rest dit ‘skelet omhuld met vlees’ nog te melden dat Gouden Hoorn vanaf de volgende jaargang samen gaat werken met de Late Antiquity Research Group (L.A.R.G.) in Engeland, waardoor GH een ‘joint publication’ wordt met L.A.R.G. We hopen dat deze samenwerking nog meer vruchten zal afwerpen.

Dank wederom aan al onze lezers en allen die zich geïnteresseerd hebben getoond voor Gouden Hoorn.

Editorial: five volumes of Golden Horn

This second issue completes the fifth volume of Gouden Hoorn. This is a good reason for publishing an index containing the articles of the first five volumes, which is included in this issue. Also, we are glad to announce the launch of our website, at which you can find all previous volumes.

The amount of articles has risen again in this issue, and we are proud to present the second part of Dirk Krausmüller’s article on Byzantine concepts of the Resurrection. Also, we have two authors who are both from Tur ‘Abdin, an area where once the boundaries of the Byzantine Empire lay: in Gabriel Rabo’s article, we are reminded that the monastery of Mor Gabriel was erected 1600 years ago and is still passing on the tradition of the study of Syriac and religious teachings, albeit in very difficult circumstances.

Neurez Atto surprized us with her poems on life in involuntary exile, of which we have published two here. André de Raaij reviewed Met de bijbel door Turkije, and incorporated in his contemplation thoughts on our ‘political correctness’ and Turkey’s lack of respect for its minorities.

Last but not least, an article by Annabelle Parker about the strugglings of ascetically living women with temptations of all kinds. This ‘skeleton with flesh’ has one more announcement to make: Gouden Hoorn will be cooperating with the Late Antiquity Research Group (L.A.R.G.), based in England, from next volume. This journal, Gouden Hoorn/Golden Horn, will become a joint publication between O.B.O. and L.A.R.G. We hope this will be an even more fruitful cooperation.

Our thanks to all who have been reading Gouden Hoorn and who have shown their interest.

Volume 5, issue 2 (winter 1997-1998)

Contents

Redactioneel / Editorial (5:1 – Summer 1997)

Dit is alweer de vijfde jaargang van Gouden Hoorn, een jubileum-jaargang, waarin we ons gelukkig prijzen het al die tijd te hebben volgehouden, te zijn gegroeid, en nog steeds groeien. De wereld van het grote Byzantijnse Rijk en wat daaraan vooraf ging, en daaruit voortkwam is zo groot en veelzijdig, dat het ons steeds weer voor nieuwe ontdekkingen en uitdagingen stelt.

Dit nummer is voor een groot deel gewijd aan het Syrische deel van Byzantium. Edip Aydın verzorgde een overzicht van de Syrische taal en literatuur. Ter illustratie van het culturele erfgoed in het huidige Syrië plaatsten we een impressie van een bezoek aan een klooster in Syrië, door André de Raaij.

Dirk Krausmüller weet in zijn artikel een complexe materie aan te roeren waar door twee theologen zich in het Byzantium van ca de zesde tot achtste eeuw mee bezig hielden: hoe wisten de Apostelen, zoals in Mattheüs 17, 3, dat de twee die bij Jezus te zien waren tijdens zijn gedaanteverandering, Mozes en Elia waren, en, is deze vraag wel relevant? De centrale vraag zou kunnen zijn: wat zien we? Wat is verbeelding en hoe wordt individualiteit tot uitdrukking gebracht?

Om te eindigen in een traditie begonnen in deze redactionelen, waarin meestal begonnen wordt met de zinsnede ‘starend over de zee…’:

‘Starend over de Middellandse zee vanaf Tartous werden wij bevangen door gevoelens van milde liefde voor dit tot nu toe onverkende gedeelte van de Byzantijnse wereld. Wij wijden er een nummer met speciale Syrische kleur aan, was het besluit – niet geheel alleen natuurlijk, en we komen op Syrië en omgeving ongetwijfeld nog terug. Wij wensen u veel leesplezier.’

Editorial

This is the fifth volume of Gouden Hoorn. We feel happy to have had the opportunity to develop this journal and to develop our knowledge of Byzantium. The Byzantine Empire is so rich in history, both before, during and afterwards, and it has had such great influence on our world, that it places us before new challenges and discoveries all the time.

This issue contains for a large part articles on Syria. Edip Aydın gives us an overview of the Syriac language and literature, through which we receive insight into the greatness of this influencial cultural area.

To illustrate the cultural heritage of Syria nowadays, we have published an impression of a visit to a monastery in Syria, by André de Raaij.

Dirk Krausmüller writes in his article about two theologians in sixth-eighth c. Byzantium, discussing the question raised through Matthew 17, 3: how did the Apostles know that the two men accompanying Jesus were Moses and Elija, and is this question relevant? This complex material leads to the central question: what do we see? What is imagination and how is individuality expressed?

We are used to begin the editorial with ‘looking out onto the sea of…’, so now we will end this way:

‘Looking out onto the Mediterranean Sea from Tartous, we were caught with feelings of mild love for this until now lesser known area of the Byzantine world. Undoubtedly we shall return to this area in future volumes of Gouden Hoorn. We wish you a pleasant reading.’

Contents

Redactioneel / Editorial (4:2 – Winter 1996-’97)

Terwijl ik dit schrijf, besef ik dat het precies vijf jaar geleden was dat de redactie van Gouden Hoorn op het idee kwam een informatief platform op te richten voor belangstellenden in Nederland op het gebied van Byzantium. Nu zijn wij zo ver, dat Gouden Hoorn, onze ‘spreekbuis’, tot ver over de Nederlandse grenzen gelezen wordt! Het is heel motiverend dat zoveel mensen vanuit allerlei disciplines en vanuit hun persoonlijke belangstelling ‘Byzantium’ als interessegebied hebben.

Dit nummer bevat daarom maar liefst drie artikelen van xenotische oorsprong: Dr Andrew Palmer verklaart hoe de hymnen van Ephraïm de Syriër er oorspronkelijk uitgezien kunnen hebben. Verheugend is ook het nieuws dat hij werkt aan een nieuwe editie met vertaling van de Hymnen, en hopelijk worden ze in de toekomst op muziek gezet.

Dr Stephen McCotter leidt ons binnen in de wereld van de belegering, poliorkía. Eén van de vragen die hij onderzocht heeft is, of belegeren de gevestigde, geurbaniseerde bevolking beter afgaat dan degenen die geen ervaring hebben met wonen in stedelijke gebieden.

Deze jaargang van Gouden Hoorn heeft als rode draad Kreta. De ‘Kretenzische notities’ deel 2 wordt hier ingevuld door de van dit eiland afkomstige Sofía Oikonomou, die verslag doet van een conferentie over Kreta.

Verder heeft de hofdichter Anthony Kirby wederom aan zijn Muze inspiratie onttrokken voor twee gedichten. Hetgeen mij noopt te vermelden, dat de Australian Newsletter of Byzantine Studies ook belangstelling heeft getoond voor Kirby’s geïnspireerde werk, een verheugend feit…

Rest mij nog te wijzen op twee belangrijke tentoonstellingen het komend jaar: in New York, Metropolitan Museum of Art, en in Thessaloniki in een nieuw museum voor Byzantijnse cultuur. Zie hiervoor de rubriek ByzNiz. Veel plezier!

Editorial

While writing this, I am reminded of the fact that it is five years ago that the editorial board of Gouden Hoorn first initiated the idea of starting a forum for those in the Netherlands who are interested in Byzantium. Now, Gouden Hoorn, our ‘mouthpiece’, is read over the Dutch or even European borders…

It is motivating that so many people from different disciplines and out of their own interest have ‘Byzantium’ as their topic of interest. This issue contains three ‘foreign’ articles: Dr Andrew Palmer explains how Ephraem the Syrian’s hymns were intended to have a different lay-out. dr Stephen McCotter introduces us to the world of the siege. Are those who are ‘urbanized’ better off besieging a city than those who are not used to living in an urban area, is one of the research questions of his thesis. The previous issue of Gouden Hoorn contained an article on Crete, and this issue also has Crete on the menu: Sophia Oikonomou, who is herself from Crete, discusses the VIIIth International congress of Cretan Studies that took place last September in Heraklion. Our ‘courtpoet’ Anthony has also found inspiration for some poems concerning the Byzantine world, which reminds me of the Byzantine studies in Australia Newsletter, in which you can also find a poem of his that was first published here…

Finally I should mention two important exhibitions that are planned for 1997: in the Metropolitan Museum of Arts, New York, and in Thessaloniki in the new Museum of Byzantine Culture.

Contents

Redactioneel / Editorial (4:1 – Summer 1996)

Gouden Hoorn gaat ieder nummer een stukje verder buiten de grenzen van Nederland. We zijn verheugd dat er zoveel reacties gekomen zijn op de oproep die via Internet veel bureaus van verborgen (krypto-)Byzantinologen bereikte. Ook kregen we reacties op het stukje in het Bulletin of British Byzantine studies. Gelukkig wordt de kring van Gouden Hoorn-lezers in Nederland ook groter. Het is wel leuk om ‘internationaal’ gevraagd te worden, maar we zijn nog niet in staat alle artikelen in een “internationale taal” (Latijn, Grieks, Esperanto, Engels?) te schrijven, en bovendien willen we dat helemaal niet! Wel willen we dat de Nederlandse artikelen in ieder geval in een samenvatting gelezen kunnen worden. Daarom verschijnen er nog steeds Nederlandse artikelen met een samenvatting in het Engels, en waar mogelijk andersom.

In dit nummer een spannend artikel van een nieuwe, veelbelovende Byzantinologe die onder de bezielende leiding van Dr Mullett twee jaar in één doet om haar M.A. te halen: Margaret Kenny. Verder: nieuws uit Groningen, waar men veel waarde aan straatstenen lijkt te hechten, maar waar gelukkig ook Byzantinologie te beleven is. Peter Hatlie houdt ons op de hoogte van hetgeen er gebeurt bij de vakgroep Nieuwgrieks en Byzantinologie. Jonathan Harris heeft een kleurrijk verhaal over enige Byzantijnse ikonen van de Theotokos in een stad waar deze niet zo snel te verwachten zijn: Rome. Omdat het Gouden Hoorn-team zich even terugtrok op Kreta, dat mooie eiland met eeuwig klotsende zee, geeft André de Raaij een impressie van het leven van een heilige in een oud en wonderlijk klooster aldaar. Anthony Kirby, inmiddels hofdichter van Gouden Hoorn, schilderde voor ons wederom een landschap in woorden, dat we trouwens niet gaan vertalen.

Tot slot: wij willen iedereen hartelijk danken die ons steunt, aanmoedigt en vertrouwen in ons stelt.

Editorial

Gouden Hoorn is expanding its borders outside the Netherlands. We are very happy that we had so many reactions to the announcement on Internet, in the Bulletin of British Byzantine studies, and by word of mouth. Although this is very nice, we are still not able to produce all the articles in an ‘international’ language and frankly we do not want to! What we do want is that the Dutch articles can be read in a summary in English, and if possible, the other way around.

In this issue an article of a promising Byzantine student of Dr Mullett, who manages to put two years of M.A. work into one: Margaret Kenny. Furthermore: news from Groningen, from our own correspondent Peter Hatlie. In the city where they seem to find the paving-stones very important, there is luckily also some interest in Byzantinology. Jonathan Harris gives us a colourful account of some byzantine icons of the Theotokos in a city where one would not expect them: Rome. The Gouden Hoorn-team retreated to Crete, that beautiful isle with its dashing sea. André de Raaij accounts of the life of a wonderworking saint in a strange old monastery. Anthony Kirby, Gouden Hoorn’s poet laureate painted a scenery in words, not to be translated into any other language.

Last but not least: we would like to thank everyone who has supported us and who has put their trust in us.

Contents

Redactioneel – Editorial (3:2 – Winter 1995-’96)

Gouden Hoorn maken is een liefhebberij, die steeds serieuzer wordt opgevat. Vanaf dit nummer wilden we ons niet alleen meer op Nederland richten, maar het steeds groter wordende netwerk van belangstellenden buiten Nederland bij de samenstelling betrekken. Het ligt in onze bedoeling om een samenvatting van dit nummer van Gouden Hoorn aan te bieden aan de Byzantium-web site van Paul Halsall in de Verenigde Staten. (Zie onder Byz-Niz voor het adres.) Hij biedt de Internet-belangstellende een informatiedienst over Byzantium met vele ingangen: van informatie over de heilige berg Athos tot en met vertalingen van de teksten van de kerkvaders zijn aan te treffen op het Internet, en via de dienst die Halsall aanbiedt kan de speurder zijn weg vinden.

Verder is enig nader speurwerk verricht op het Internet, en daaruit is een groeiend aantal adressen tevoorschijn gekomen die misschien de moeite waard zijn om eens te bekijken. Zelfs Gregorius van Nyssa heeft zijn eigen homepage…

In dit nummer heeft de redactie de Groningse byzantinoloog Dr Peter Hatlie gevraagd een verslag te schrijven over wat er in dat deel van de wereld gebeurt op byzantinologisch gebied.

Op literair gebied heeft Gouden Hoorn deze keer een tweetal gedichten van byzantinoloog, reiziger en dichter Anthony Kirby uit Belfast geplaatst. Door zijn reizen in Ierland en Turkije weet Anthony in zijn gedichten een intense sfeer op te roepen die het eigenlijke reizen bijna overbodig maakt. Verder een bijdrage van politicoloog André de Raaij over Armenië, ooit aan de rand van het Byzantijnse Rijk en thans aan de rand van Europa, en een smakelijk artikel met recept van Neeltje Wiedemeijer over vissen in het Middellandse Zee-gebied.

Het volgende nummer van Gouden Hoorn verschijnt in de zomer. Wie iets wil schrijven, schrijve het voor die tijd.

Editorial

Gouden Hoorn is a hobby taken more seriously every time. From this issue onwards the editors have tried to attract more authors from outside the Netherlands. Parts of this issue can be read on the Internet and those who would like a hard copy of the issue, have only to write to us and we will send you one.

In this issue we welcome Dr Peter Hatlie, who is currently teaching at the Rijksuniversiteit Groningen. Dr Hatlie will keep Gouden Hoorn-readers informed about the activities of Byzantine Studies in Groningen.

On the literary side of Gouden Hoorn we have asked Anthony Kirby, Byzantinist, traveller and poet, to publish some of his writings.

The ‘information unit’ of Gouden Hoorn has closely monitored the Internet for useful web sites and has come up with an endless seeming stream of information you can choose for yourself. Apart from this, we also continue our ‘Byzramsj’ with books on Byzantium for next to nothing (in and around Amsterdam…), and our bibliography of novels on Byzantium.

This issue also contains a look at the position of the Armenian diaspora on the Balkan Peninsula, the possible confusion of Armenians and Vlachs, the Armenian emperors of the Empire and the improbability of tsar Samuel’s being an Armenian, beside sombre thoughts on the future of present-day independent Armenia.

Neeltje Wiedemeijer is a specialist in cookery and recipes. She discusses The life of luxury: Europe’s oldest cookery book, by Archestratus (transl., introd. and comment. by John Wilkins and Shaun Hill, Totnes: Prospect books, 1994) for us. The name ‘Golden Horn’ is derived from the fact that there is a great richness and variety of fish. Archestratus points out where the best places are for these different kinds. Neeltje also provides the reader with a recipe.

If you have anything to contribute to Gouden Hoorn: maybe a story, poem, travelreport, bookreview on Byzantium, please contact us. The next issue will be out in the summer of 1996.

Contents

Redactioneel / Editorial (3:1 – Summer 1995)

Dit is het eerste nummer van Gouden Hoorn met een nieuwe layout. De redactie is zeer verheugd dat Jan Pieter Kunst deze taak op zich genomen heeft, en het is te hopen dat u, lezer, ook tevreden bent over het nieuwe uiterlijk van dit blad.

In dit nummer hebben we als gastschrijver Dr. Eric Hoekstra, een taalkundige met een passie voor Yeats. Omdat Byzantium een passie van Yeats was, leek het ons aardig om Eric te vragen iets over Yeats’ gedichten te schrijven, hetgeen hij tot ons grote geluk gedaan heeft.

Sir Steven Runciman krijgt in dit nummer zowel goede als kritische geluiden te horen in resp. het verslag van het 29ste Byzantijnse Symposium in Londen en het essay over de mythen in de Bosnische geschiedenis.

We streven ernaar met dit blad steeds meer mensen te bereiken die in Byzantium geïnteresseerd zijn. Als u nog geïnteresseerden kent, geef hen dan een abonnement als cadeau, of leen uw eigen Gouden Hoorn uit. Een zonnige zomer gewenst!

Editorial

This is the first issue of Gouden Hoorn with a new lay-out, thanks to Jan Pieter Kunst, who offered to make this magazine look more professional. Our guest-author, the linguist Dr Eric Hoekstra discusses Yeats’ poems ‘Byzantium’ and ‘Sailing to Byzantium’. On the basis of Donia & Fine: Bosnia and Hercegovina: a tradition betrayed (1994), André de Raaij has written an essay on the myths surrounding the Bosnian history.

In this issue there is also a summary of the 29th Spring Symposium of Byzantine Studies, King’s College London.

Contents

Redactioneel / Editorial (2:2 – Winter 1994-’95)

Starend over de Adriatische Zee rustte de redactie uit van Gouden Hoorn II-1 en deed ideeën op voor dit nummer. We bevonden ons op de stranden van Ravenna, bekend van het Exarchaat. In dit rustige stadje zijn zoveel kerken met prachtige mozaïeken te bewonderen, dat je dagenlang zoet bent.

Enfin, zo deden we genoeg inspiratie op om wederom een Gouden Hoorn te vullen. Dit maal extra dik! Met onder andere: een lezing over de heilige Synkletike, zoals uitgesproken op een bijeenkomst van de Kerngroep Vroege Middeleeuwen, een nieuwe rubriek, ‘Byz-Niz’, en een essay over de San Marco in Venetië.

Onze gastschrijver is deze keer Robert van Altena. Hij studeert geschiedenis aan de UvA, en besprak voor Gouden Hoorn het interessante boek van de historicus MacMullen: Christianizing the Roman Empire.

Wij hopen dat u ditmaal weer geniet van uw Gouden Hoorn, tot over een half jaar.
Editorial

This issue contains articles on Ravenna and Venice, because the editors visited these fine cities in Sept.’94. The article on Ravenna discusses some beautiful and very old Byzantine churches in and around this area, and the San Marco in Venice is described as an example of the decay of the city that once brought Constantinople to the downfall of 1204. Before these articles, there is a paper on Syncletica of Alexandria, a female saint who lived an ascetical life and taught other females in her Vita how to live as ‘Brides of Christ’. Her theories are similar to the theorie of the eight logismoi, as written down by Evagrius of Pontus.

Our guestwriter, Robert van Altena, discusses Ramsey MacMullen’s book Christianizing the Roman Empire and finds differences between MacMullen’s point of view and Robin Lane Fox’s regarding the conversion to christianity of people in the Roman Empire: the latter proves that evangelisation might have played a larger role in the conversion than suggested by MacMullen.

Furthermore in this issue a new heading: Byzniz, with information about symposia and expositions.

We hope you will enjoy this issue of Gouden Hoorn, watch out for the next one in half a year’s time!

Contents