Editorial (Volume 9, issue 1, Winter 2001-2002, final issue)

Editorial

In looking through this new issue of Golden Horn, I noticed that the O.B.O. (Independent Byzantinists Council) celebrated its 10th anniversary in 2001. Contributors to this issue, who are (automatically) a member of the O.B.O., often discuss the phenomenon of the networks that exist consisting of Byzantinists of different backgrounds. They do not all have academic jobs as Byzantinists, and those who do, feel the urge to tread — every now and then — outside the world of the university.

Golden Horn hopes to be a platform for publications for people from that network. Although we are a small paper journal, everyone who is within reach of internet can read Golden Horn. Our website visitors surveys have shown us this.

We welcome Dirk Krausmüller with again an intriguing article about metaphraseis of Saints’ Lives. Also,we pay attention to Armenia, because of the1700th anniversary of the Armenian apostolic church. We wish you a pleasant time reading Golden Horn.

Redactioneel

Bij het doorlezen van deze Gouden Hoorn viel mij op dat het O.B.O. (Onafhankelijk Byzantinologen Overleg) in 2001 tien jaar bestond. Medewerkers aan dit nummer, die ook (automatisch) lid zijn van het O.B.O., discussieren vaak onderling over het fenomeen dat er netwerken (om dat woord maar eens te noemen) in de wereld bestaan van in Byzantium geïnteresseerden van zeer uiteenlopende achtergronden. Vaak zijn ze geen Byzantinologen die aan een universiteit verbonden zijn, en soms zijn ze dat wel, maar voelen ze de drang om buiten dat nauwe wereldje van de universiteit te treden.

Gouden Hoorn hoopt een deel van dat netwerk een plaats te geven om te publiceren, mits het ons interesseert en het redelijk is. Op papier zijn wij klein, maar via internet kan iedereen die binnen het bereik van een computer is, Gouden Hoorn lezen.

Wij verwelkomen Dirk Krausmüller met wederom een intrigerend artikel over metafrasen van heiligenlevens. Verder aandacht voor Armenië vanwege het 1700-jarig bestaan van de Armeense apostolische kerk. Wij wensen u veel leesplezier met deze Gouden Hoorn.

Editorial – Redactioneel Volume 8, issue 2 (spring 2001)

Editorial

A new spring, a new website. And a new issue.

In this issue of Golden Horn, Alexander Mirkovic asks if there ever was something called Byzantinism, and he looks closer into Byzantine attitudes towards self-identity in order to make his point.

André de Raaij explores the story behind the legend of Joasaph and Barlaam.

Finally Isa Tozman reports on newly found Syriac manuscripts in the Egyptian desert in the monastery of Deir al-Surian.

Redactioneel

Een nieuwe lente, een nieuwe website. En een nieuw nummer.

In dit nummer van Gouden Hoorn onderzoekt Alexander Mirkovic of er ooit zoiets als Byzantinisme bestaan heeft, en hij bestudeert hiervoor Byzantijnse attitudes tegenover eigen identiteit.

André de Raaij verkent het verhaal achter de legende van Joasaf en Barlaam.

Tenslotte rapporteert Isa Tozman over recentelijk ontdekte Syrische manuscripten in de Egyptische woestijn, in het klooster van Deir al-Surian.


Published in print in Golden Horn Volume 8, issue 2 (spring 2001)

Redactioneel – Editorial Gouden Hoorn Vol. 8, issue 1 (2000)

Gouden Hoorn 8,1: Redactioneel/Editorial

Redactioneel

Dit jaar vieren we de 1500ste verjaardag van Theodora, de vrouw van Justinianus. Het is niet zeker wanneer zij geboren is, rond 500, maar in de Koptische en Syrisch-Orthodoxe kerk is dit jaar een speciale viering uitgeroepen voor dit jubileum. In deze kerken wordt zij vereerd vanwege haar hulp aan Koptische en Syrische kerkvaders ten tijde van de christologische twisten. Ter ere van deze (controversiële) vrouw zetten wij haar portret op de voorkant van deze Gouden Hoorn. Dit nummer van Gouden Hoorn bevat verder een bijdrage van Peter Beatson over een Byzantijns museumstuk dat in Keulen te bezichtigen is. Ook aandacht voor de Syrische kerkvader Jacob van Sarug. In het volgende nummer hopen we aandacht te besteden aan het verhaal van Barlaam en Joasaph, en aan de Kopten. Ook bericht over de Armeense kerk, die dit jaar 1700 bestaat.

Editorial

This year we celebrate the 1500th birthday of Theodora, the wife of Justinian. She was supposedly born around 500, and in the Coptic and Syriac churches this year has been declared as a feastyear for her. In these churches, Theodora is venerated for her help to Coptic and Syrian churchfathers in the christological dispute. Because of this (controversial) woman we have put her portrait on the cover of this issue. Peter Beatson discusses in this issue of Golden Horn a Byzantine piece of art from the museum Cologne. Also, a note on the Syriac churchfather Jacob of Sarug. In next issue we hope to focus on the story of Barlaam and Joasaph, and on the Copts. Also, the Armenian church celebrates its 1700th birthday this year.

Redactioneel – Editorial Volume 7 issue 2 (winter 1999-2000)

door Annabelle Parker

In dit nummer van Gouden Hoorn besteden we aandacht aan een kerkvader die zowel voor de Syrische als voor de Griekse kerk belangrijk was: Efrem de Syriër, die in beide tradities verschillend afgebeeld is, en ons heden nog steeds aanspreekt met zijn poëtische uitleg van onder andere bijbelse verhalen.

Karin White geeft in haar artikel een samenvatting van de positie van de zigeuners, Roma, in het Byzantijnse rijk. Er zijn nog niet veel studies naar de sociale positie van Roma in de geschiedenis van Byzantium; White’s artikel en onderzoek vormt hopelijk een interessante en serieuze uitnodiging tot nadenken hierover.

Tot slot feliciteren wij de Australian Association of Byzantine Studies (AABS), die 21 jaar bestaat. Ann Moffat’s artikel hierover voor de Newsletter van de AABS vindt u hier herdrukt. Tevens vormt dit artikel de voortzetting van de in jaargang 1 van Gouden Hoorn gestarte serie ‘Byzantium in…’.

Editorial
by Annabelle Parker

In this issue of Golden Horn we draw the attention towards a churchfather who has been important for both the Syriac and Greek church: Ephrem the Syrian, who was depicted differently in both traditions.

Karin White gives in her article a summary on the position of the Gypsies, or Roma, in the Byzantine empire. There has not yet been much research on the social situation of the Roma in the history of Byzantium; White’s article and research will hopefully be an interesting and serious invitation to deeper reflection on this topic.

Finally, we congratulate the Australian Association of Byzantine Studies (AABS), which celebrates its 21st birthday. We have reprinted Ann Moffat’s article about this from the AABS Newsletter. This forms the follow-up of the series that started in volume 1 of Golden Horn, entitled ‘Byzantium in…’.


Published in print in Golden Horn Volume 7 issue 2 (winter 1999-2000)